व्यवसायात अपयश आले तर नशिबाला दोष देत हार नका मानू